Podmínky používání

I.

Internetové stránky www.johndeeredistributor.cz slouží k prezentaci produktů skupiny John Deere International a společností skupiny STROM Česká republika, výhradních dovozců výrobků John Deere do České republiky.

Provozovatelem těchto stránek je společnost John Deere International GmbH, společnost registrovaná ve Švýcarsku, se sídlem Rheinweg 11 8200 Schaffhausen, Švýcarsko. Barevné schéma John Deere, tvořené zelenou a žlutou barvou, symbol jelena ve skoku a John Deere jsou ochranné známky Deere & Company.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.johndeeredistributor.cz osobami, které se k nim připojují („uživatelé“).

Tyto podmínky mohou být provozovatelem kdykoli jednostranně měněny.

II.

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Veškerá autorská a průmyslová práva provozovatele, Deere & Company, společností skupiny STROM a dalších subjektů k materiálům publikovaným na těchto stránkách jsou vyhrazena.

Jednotlivci smí pořizovat kopie materiálů publikovaných na těchto stránkách a vytvářet tištěné kopie pouze pro osobní potřebu a za předpokladu, že nebudou pozměňovány.

Vytváření zrcadlových kopií těchto stránek je zakázáno.

III.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno podle platných předpisů o právech k duševnímu vlastnictví, jakož i trestněprávních a dalších předpisů.

IV.

Informace zveřejněné na stránkách nejsou pro provozovatele, společnosti skupiny STROM ani jiný subjekt tam zmíněný závazné, zejména pak netvoří závaznou nabídku nebo návrh na uzavření smlouvy, ani kdyby měly obdobné náležitosti podle zákona.

Informace zveřejněné na stránkách mohou obsahovat nepřesnosti. Každou informaci nalezenou na stránkách je pro potvrzení správnosti a přesnosti třeba ověřit u John Deere International GmbH a nebo příslušné společnosti skupiny STROM.

Některé z informací publikovaných na stránkách mohly být provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které provozovatel pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Na stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Provozovatele nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran a jejich obsahu, ani neposkytuje žádné záruky za materiály, informace a sdělení na těchto internetových stránkách umístěné.

Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných serverů k vytváření odkazů na tyto stránky; u odkazů ze stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli, Deere & Company nebo společnostech skupiny STROM, zejména nikoli informace, jež by navodily mylný dojem o jejich produktech a službách.

V.

Tyto stránky jsou určeny převážně pro potřebu a použití distributorů John Deere International GmbH, jejích dealerů, zákazníků a potenciálních zákazníků.

Provozovatel je oprávněn kdykoli a jakkoli stránky měnit a doplňovat. Všechny popisované stránky nebo služby v rámci www.johndeeredistributor.cz nemusí být vždy dostupné. John Deere International GmbH ani společnosti skupiny STROM nenesou žádnou odpovědnost za chyby nebo chybějící informace na stránkách.

Dne
29.05.2007
STROM PRAHA a.s.

Adresa:

 
STROM PRAHA a. s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř

Telefon:

 

283 092 111

E-mail:

info@stromc.cz

 

WWW:

http://www.strompraha.cz/